HSE را نمی‌توان در یک سامانه و حتی اداره‌کل محدود کرد، کار در این حوزه به همکاری کل مجموعه شهرداری نیاز دارد و لازم است بالاترین مقام در هر منطقه مسئول HSE آن منطقه باشد.