تجویز ترکیبات و داروهای گیاهی توسط افراد غیرپزشک برای کودکان زیر یک سال ممنوع است.