رادیو محرم بین رادیوهای مناسبتی پس از رادیو اربعین که بیشترین شنونده رادارد و همچنان درهمه سالها وبا فاصله زیاد از بقیه رادیوهای فصلی پیشتاز بوده است، دردرجه دوم قرار دارد.