«روایت تهران، قصه چیتگر» عنوان هفتمین نشریه تخصصی است که به همت ستادگردشگری شهرداری تهران چاپ و از طریق سایتvisit.tehra,ir در اختیار علاقمندان قرا گرفته است.