گاهی اوقات، موضوعاتی  در روابط بین دو نفر پیش می‌آید که نیاز به عذرخواهی است و در این میان، یک نفر باید فرد دیگر را ببخشد.