معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت : بازی و فعالیت‌های حرکتی باعث کنش‌های بهتر ذهنی و یادگیری بهتر دروس می‌شود.