استمرار تعطیلی مراکزی همچون سالن های ورزشی، تئاتر، سینما و نماز جمعه مورد تاکید قرارگرفت.