عضو شورای شهر تهران با اشاره به تعطیل نشدن حمل و نقل عمومی در پایتخت گفت: چه کسی باید هزینه این جابه جایی های پرخطر را بپردازد؟