سالانه ۸۶ هزار دستگاه وسیله کمک توانبخشی به معلولان ارائه می شود اما نیاز به این تجهیزات در حدود دو برابر است و گرانی و تحریم واردات این تجهیزات را سخت کرده است.