امسال ۳۲۳ میلیارد تومان کمکهای جمع آوری شده در این جشن بوده است که آمار نهایی آن به زودی اعلام خواهد شد