یکی از قانون‌هایی که از سال ها پیش تصویب شده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جان است در این قانون گفته شده در صورتی که فرد از کمک رساندن به مصدومان خودداری کند مجازات خواهد شد.