دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: امروز که در این فضای ضعیف آموزش مجازی قرار داریم، حسرت کلاس های حضوری برای ما بیشتر شده است.