رئيس مرکز عمليات پليس امنيت عمومي تهران بزرگ از کشف بيش از 4هزار ماسک و 560 ليتر ژل ضدعفوني کننده درجنوب غرب تهران طي دو عمليات مستقل خبر داد.