پنجمین دوره‌ی جایزه ملی تعالی و پیشرفت، با رشد 31 درصدی مشارکت و با حضور 190 شرکت و موسسه در قالب 12 گروه کسب و کار برگزار شد.