بهانه گیری کودکان یکی از چالش‌های بسیاری از والدین است که گاهی باعث می‌شود صبر آن‌ها لبریز شود و از این موضوع شکایت کنند.