برای ایجاد شرایطی برای افزایش امکان مراجعه شهروندان به مراکز میوه و تره بار و کاهش تراکم مراجعه کنندگان، زمان فعالیت میادین افزایش یافت.