رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر کشور درباره تعویق پرداخت حقوق فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی انتقاد کرد.