شهردار منطقه 2 تهران گفت: در راستای اقدامات زیست محیطی با راه اندازی ایستگاه چیپر، سرشاخه‌های درختان به چرخه بازیافت باز خواهند گشت.