چرت زدن های طولانی یا مکرر در طول روز ممکن است پیام آور بیماری آلزایمر باشد.