در راستای تدابیر شهردار تهران مبنی بر اصلاح الگوی مصرف، طرح هوشمند سازی چاه هاي آب فضاي سبز محدوده منطقه 13 در حال اجراست .