چادرهای صحرایی جهت اجرای تست اولیه ویروس کرونا در منطقه سه برپا شد.