کارمندان(عضو علمی و اداری)، دانشجویان و ارباب رجوع برای انجام امور اداری می توانند درخواست های خود را از طریق آدرس http://pishkhan.pnu.ac.ir اسال کنند.