پیش خرید از معاملات متداول جامعه است اما گاهی ملک با آنچه در سند ذکر شده تفاوت دارد و برای رفع اختلاف باید به قوانین مربوطه مراجعه کرد.