پیشگیری از جرم، دامنه وسیعی از تدابیر کیفری و غیرکیفری را شامل می‌شود، یکی از انواع پیشگیری‌های غیرکیفری، پیشگیری اجتماعی نام دارد که اساسی‌ترین راهبرد آن براساس دیدگاه متخصصان، پیشگیری رشد مدار از ...