بیش از 17کیلومتر پیاده رو سازی تا پایان سال 1399 در محله های مرکزی شهر تهران از سوی معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 11 تهران اجرا خواهد شد.