نیمی از عرض معبر سواره رو خیابان شهرداری حد فاصل ميدان تجريش تا ميدان قدس با اجرای طرح خیابان کامل به پیاده راه اختصاص می یابد.