چالش دوستداران محله پاک ، رویداد همسایگی و مشارکت و پویش همسایه خوب من در قالب «کمپین همسایه هم» در منطقه ۱۳ تهران اجرایی شد.