تجربه جهانی نشان می دهد در بسیاری از کشورها پسماندهایی مانند ماسک و دستکش جداگانه جمع اوری نمی شوند.