مدیرکل کمیته امداد استان تهران،گفت: دفاتر و پایگاه های کمیته امداد در سراسر استان، مراکز نیکوکاری و روش‌های غیر حضوری برای دریافت زکات فطریه مردم استان تهران پیش‌بینی شده است.