استاندار همدان با بيان اينکه کارهای‌ مقدماتی‌ برای‌ ثبت جهانی چند اثر مهم اين استان انجام شده است، گفت: تا عيد نوروز پرونده ثبت جهانی تپه هگمتانه بسته می‌شود.