شهردار منطقه 13 تهران گفت: پروژه پایانه جدید شرق تهران در دوره ۴ سال گذشته به طور کامل رها شده و تجهیزات آن به کرات مورد سرقت قرار گرفته و این موضوع باعث شده که حداقل ۱۰ درصد پیشرفت معکوس داشته باشد.