مشاور و رئیس دفتر فرمانده انتظامی تهران بزرگ از پاسخگویی به بیش از 21 هزار درخواست شهروندان و همکاران از طریق دفتر ارتباط مردمی و کارکنان و سامانه 147 پلیس پایتخت خبرداد.