معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 6 پایتخت از بازپیرایی بوستان لاله به منظور استقبال از بهار و فرارسیدن نوروز خبر داد.