ذخیره گاه زیست کره کپه‌داغ بخش مهمی از کانون تنوع زیستی ایران- آناتولی است که کارکرد اصلی آن حفاظت از بسیاری از گونه‌های در معرض خطر این منطقه است.