یک روانشناس گفت :‌ فرد لجباز اهل بحث کردن و از کوره در رفتن است، این اشخاص زودرنج، تحریک‌پذیر، پرخاشگر و انتقادناپذیر هستند.