اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در پاسخ به این پرسش که مراجعان به این اداره کل چگونه شکایت و اعلام نظر کنند ۶ روش را معرفی کرده است.