برای پرداخت وجه چکی که صادر شده و برگشت خورده است می‌توان از راه‌های قانونی و حقوقی اقدام کرد.