صید ترال به‌طور کامل در این ۲ سال ممنوع شده و تنها  مختص فانوس‌ماهی‌ها نیست و هر نوع صیدی به صورت ترال در این مدت ممنوع است.