همزمان با تدارک طرح ها و فعالیت های گوناگون ورزشی ، فضای های ورزشی برای توسعه و ترویج فرهنگ ورزش و فعالیت بدنی بانوان ایجاد شد .