وراث یک متوفی برای فروش، تغییر و هر گونه تصرفی در ارثیه ای که از متوفی به آنها رسیده است، لازم است که سهم الارث هر یک مشخص شود.