یک فعال وبلاگ نویس/ مدتی است سایت های ارائه دهنده خدمات وبلاگ سیستم خود را از فضای خوب وبلاگ نویسی به سمت فضای مصنوعی لایک خور تغییر داده اند و حتی برخی از سایت های پشتیبانی وبلاگ هم امکاناتی مانند ...