مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از آغاز ثبت نام وام ضروری بازنشستگان کشوری از اول اردیبهشت خبر داد.