بسیاری از موارد سرمازدگی (هیپوترمی) در داخل فضای بسته به دلیل سردی محیط یا کمبود گرما اتفاق می افتد.