نظارت بر هر کاری باعث بالا رفتن راندمان در آن حوزه می‌شود، به طور تقریبی تمامی مشاغل، به نوعی وظایف نظارتی را دریافت و اجرا می‌کنند که در عملکرد آن‌ها تاثیر می‌گذارد.