مشاور معاون بیمه سازمان تأمین اجتماعی درباره روند رسیدگی به اعتراض کارفرمایان درباره پرداخت بدهی‌ها توضیحاتی داد.