معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران از آغاز به کار هیئت «اندیشه ورزی» خبر داد و گفت: این هیئت برای ارتقاء مباحث درآمدی و درآمد پایدار شهرداری راه اندازی شده است.