امروز همان روز مبادایی ست که بیشتر از همیشه باید کنار هم باشیم وبا امید به گذار از این روزها ، هزینه های مواجهه با این ویروس را کاهش دهیم.