شهردار منطقه 11 تهران از ارائه سه طرح بزرگ مشارکتی این منطقه شامل گردشگری میدان راه آهن، مجتمع تجاری اداری قلمستان و مجتمع انبار تجاری و اداری بوستان قبله حاشیه همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری خبر داد.