همزمان با هفته جهانی زمین پاک، پارک ملت تهران به صورت نمادین پاکسازی شد.