شهردار منطقه 19 تهران در دیدار با سالمندان شاخص منطقه با اهدای لوح از آنان تقدیر کرد.